Главная \ Бесплатные базы данных В2В \ Текстильное товароведениеТекстильное товароведение: учебник-справочник на украинском. языке      УДК 620.22:677](075.8)

      ББК 30.609 – 9я 73

      П-88       Г.Ф. Пугачевський, Б.Д. Семак. Товарознавство непродовольчих товарів. Частина І. Текстильне товарознавство: Підручник для студентів                       товарознавчих спеціальностей вищих закладів освіти. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 1999. - 596 с


                      ISBN 966-7568-07-5


                              Рецензенти: П.А. Глубіш - доктор технічних наук, професор Державної академії легкої промисловості України;


                              А.Є. Мірошніков - кандидат технічних наук, доцент Київського державного торговельно-економічного університету, президент                                            Української асоціації товарознавців


                              Рішення колегії Міністерства освіти України

                              від 24 червня 1998 протокол № 7/4- 18   У підручнику наведено відомості про отримання, склад, будову, особистості обробки та оздоблення, асортимент, властивості, методи випробування, сортуванння текстильних волокон, пряжі, ниток, трикотажних полотен, нетканих, ткано-вязяльних матеріалів, килимів, килимових виробів, предметів текстильної галантереї та кравецьких виробів.


   Вперше з єдиних позицій розглянуті принципи формування виробничого асортименту та оцінювання якості вказаних товарів.


   Підручник розрахований на студентів товарознавчих спеціальностей.

УДК 620.22:6771(075.8)

ББК 30.609-9я 73


Присвячується сторіччю з дня заснування

Львівської комерційної академії

(1899 -1999)

Академіки УТА Пугачевський Г.Ф. Семак Б.Д.


ВСТУП   Термін "текстильне товарознавство1" вперше вводиться в українську термінологію для означення спеціального розділу наукової ні» ципліни товарознавства непродовольчих (промислових) товарів, яку миіічають студенти товарознавчих, товарознавчо-комерційних та інших факультетів вищих навчальних закладів. Раніше цей розділ мав назву ктарознавство текстильних товарів" і його зміст включав вивчення мичідної текстильної сировини (волокон, пряжі, ниток), отримання, озлобления, властивості, асортимент і якість тканин та тканих поштучних виробів. Решту товарів (трикотаж, неткані, ткано-в'язані м.исріали, килимові вироби, текстильну галантерею тощо) студенти іивчали самостійно.


   Враховуючи, що якість готових виробів залежить насамперед ті ішхідної сировини - волокон та отримуваних з них пряжі і ниток, до текстильних товарів правомірним буде віднесення всіх ІИДІВ матеріалів, що складаються з волокон.


   Тому запозичений з латинської термін textum2 в українській семантично означатиме все те, що має відношення до цільних волокон, що з них складається. Це положення, власне, закріплено ДСТУ 2136-93 у терміні текстильне волокно: «Проміжне гнучке та міцне тіло з малими поперечними розмірами ісженої або заданої довжини, придатне для виготовлення «текстильних матеріалів» (виділено нами).


      1Раніше в Україні ця наука мала назву «Країнознавство». «Під крамом, -її піймав проф. Володимир Рубцов, - треба розуміти кожну корисну річ, здобуту і.кою працею й призначену на продаж». Звідси: крамниця, крамар, крамарство, крамарювати.

      2Textum - текстильне, тобто тканина.


   Вивчення текстильних товарів становить предмет текстильного товарознавства - вчення про різноманітні матеріали і вироби, що складаються з текстильних волокон і в умовах ринкової економіки відносяться до категорії товарів. Товаром є і текстильні волокна.


   Текстильне товарознавство вивчає походження товарів, їх склад, будову, властивості, якість, маркування, пакування, умови зберігання та транспортування, правила догляду. У зв'язку з цим товарознавство здобуває необхідні відомості з економічної історії, фізики, хімії, механічної і хімічної технології волокнистих матеріалів, економічних дисциплін, зокрема торговельної статистики.


   Знання з текстильного товарознавства товарознавцям-комер-сантам і товарознавцям-експертам украй необхідні, оскільки група текстильних товарів посідає провідне місце в товарообороті. Крім того, текстильні волокна, пряжа і нитки використовуються як вихідна сировина для отримання широкого асортименту товарів інших груп - одягу, господарських товарів, товарів культурно-побутового вжитку тощо.


   Текстильне товарознавство має багатовікову історію. Воно зародилося разом з появою товарного виробництва. Формувалося товарознавство як наука ще в комерційних навчальних закладах. Розвиток торгівлі разом з появою грошових відносин вимагав більш широких знань про наявні товари, можливості їх використання та умови догляду.


   Фундатором текстильного товарознавства вважають проф. П.П.Петрова, який протягом кількох десятиліть працював у Московському комерційному інституті, а потім - у Московському інституті народного господарства. Продовжувачем його справи був визначний вчений проф. М.А.Архангельський, який створив школу товарознавців-текстильників. Серед них - проф. П.І.Новодєрьож-кін - засновник кафедри товарознавства промислових товарів Львівського торговельно-економічного інституту, її багаторічний завідувач та організатор школи вчених-дослідників у галузі текстильного товарознавства.


   Студенти текстильних інститутів і академій вивчають спеціальну дисципліну - текстильне матеріалознавство - науку, досить близьку текстильному товарознавству. Протягом багатьох десятиліть ці науки розвивалися поруч, збагачували одна одну і нерідко різнилися лише своїми назвами.


   Неоціненний внесок у розвиток текстильного матеріа-иошавства зробили професори Московського текстильного інституту Г.М.Кукін і О.М.Соловйов.


   У науково-дослідних інститутах і лабораторіях, у навчальних шкладах України над проблемами текстильного товарознавства працюють проф. П.А.Глубіш, д-р техн. наук Ж.С.Григор'ян, проф. М.М.Діанич, проф. Д.М.Лойко, проф. Р.В.Луцик, проф. Ф.А.Моісеєнко, проф. Л.С.Смирнов, проф. Л.А.Чурсіна та багато інших.


   Сучасні завдання текстильного товарознавства випливають насамперед із Державної програми розвитку легкої промисловості на період до 2000 p., схваленої Кабінетом Міністрів України постановою № 147 від 29 січня 1996 р. Це:

       пошуки нових вітчизняних джерел і видів сировини;

       розроблення нового асортименту текстильних виробів і вивчення їх властивостей;

       вивчення конкурентоспроможності текстильних товарів вітчизняного виробництва;

       участь у створенні нормативно-технічної бази та розробці стандартів, типових технологічних інструкцій та технологічних процесів, інформаційному забезпеченні питань стандартизації, метрології та сертифікації товарів;

       забезпечення підготовки висококваліфікованих товарознавців комерсантів, товарознавців-експертів, товарознавців-аудиторів і і онарознавців-менеджерів.


   Готуючи даний підручник, ми спиралися на багаторічний ті під науково-педагогічної діяльності, по можливості врахували і учасні вимоги кваліфікаційних характеристик фахівців і магістрів і фаху товарознавство і комерційна діяльність. Нами враховано «міни, що відбулися в характері праці товарознавців, пов'язаної з новими функціями експертів і аудиторів. Цим пояснюємо, зокрема, розширення відомостей про хімічний склад, будову, фізико-хімічну обробку текстильних матеріалів та виробів.


   Автори з подякою сприймуть критичні зауваження та поба¬жання щодо покращання змістовності підручника.


ВІД АВТОРІВ   Підручник написано у складний час реформування практично усіх видів суспільної діяльності в Україні і, зокрема, освіти. Як відомо, рівень розвитку мови свідчить, насамперед, про рівень освіти. Мова - це засіб, який сприяє розвиткові інтелекту, науки, культури суспільства і забезпечує загальний прогрес. Прийняття в Україні Закону про державну мову сприятиме цьому. Найважливішими складовими освіти є носії інформації або її джерела - насамперед підручники. Враховуючи високі вимоги до мови і змісту підручника, ми прагнули, спираючись на багаторічний досвід викладацької діяльності у вищій школі, наповнити його змістом, який би повніше відповідав вимогам сучасності.


   Реформування економіки України, запровадження ринкових відносин вимагають суттєвих змін категоріального апарату, яким оперує та чи інша галузева наука, зокрема текстильне матеріалознавство і текстильне товарознавство. Предмети вивчення цих двох споріднених наук у ринкових умовах наближуються, ідентифікуються і разом з тим різняться за матеріальними об'єктами, що стали товарами. В умовах товарно-грошових, або ринкових, відносин номенклатура товарної продукції ширша, ніж за часів планово-адміністративного господарювання.


   Тому до розділу "Текстильні товари" ми віднесли текстильні волокна, пряжу, нитки, кручені вироби, тканини, трикотаж, ткано-в'язані і неткані матеріали, текстильну галантерею, килими і килимові вироби.


   Ці класи текстильних матеріалів, їх численні види і різновиди об'єднані в один розділ за єдиною ознакою - складом волокон. Таке об'єднання, повторюємо, є правомірним. У табл.1 наведено загальну схему класифікації текстильних товарів. Кожен клас товарів поділено на підкласи. На прикладі товарів першого класу (текстильні волокна) і його першого підкласу (волокна натуральні) наведено одну з можливих схем подальшої класифікації волокон на групи, підгрупи, види і різновиди. Незаповнені графи 4-7 табл.1 залишаємо на роздум студентам, а звернемо увагу на можливість практичного використання схеми табл.1, зокрема для будови штрихових кодів для текстильних товарів. Для цього використовуємо найпоширеніший і найперспективніший в Україні штриховий код EAN-13. Структура коду на текстильні товари може бути такою:

      482000012666 К,

      де 482 - префікс України;

      0000 - реєстраційний номер підприємства-виробника товару;

      1 - розділ, один знак від 1 до 9;

      2 - клас, один знак від 1 до 9;

      666 - вид товару, три знаки від 001 до 999;

      К - контрольний знак.


   У відповідних розділах підручника питання класифікації окремих класів текстильних товарів будуть деталізовані, оскільки систематика товарів є однією з найважливіших засобів їх вивчення.


   У процесі написання підручника ми зіткнулися з деякими труднощами, пов'язаними з відсутністю вкрай необхідних фахових термінів і визначень з текстильного товарознавства і суміжних наук у рідній мові.


   Деякі з них, що вже занесені до національних стандартів, не нитримують жодної критики. Тому ми інколи користуємося похідними, доповнюючими їх роз'яснювальними термінами з метою кращого розкриття змісту і розуміння студентами навчального матеріалу.


   Зміст підручника з товарознавства взагалі, а з текстильного (окрема є проблемою чи не найважчою. Все залежить від рівня пізнання того чи іншого товару, вимог кваліфікаційних характеристик до спеціалістів певних фахів та освітніх рівнів їх підготовки. Виходячи з цього, ми врахували особливості ступеневої підготовки товарознавців у вищих навчальних закладах України (освітні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр), тому й орієнтувалися на програми: бакалавр, спеціаліст і магістр. Це, безумовно, не виключає можливості використання підручника студентами технікумів і коледжів, які студіюють програми молодших спеціалістів-товарознавців, інших суміжних кваліфікацій.


   Оскільки якість текстильних матеріалів і виробів залежить насамперед від їх волокнистого складу, будови (структури) і особливостей обробки, цим питанням приділено особливу увагу. Переважна більшість текстильних товарів, як виробів, їх властивості формуються в процесі виробництва. Тому в підручнику наведено деякі загальні відомості з суміжних технічних наук, без яких розуміння суті формування складу, будови і властивостей готових виробів було б неможливим.


Розділ Клас Підклас Група Підгрупа Вид Різновид
1.Текстильні товари 1.Текстильні волокна 1.Натуральні
2.Хімічні
1.Рослинного походження Насіннєві і плодові Бавовна Бавовна тонковолокнис-та
  2.Пряжа і нитки 1.Звичайної структури
2.Зміненої структури
       
  3.Тканини 1.Бавовняні
2.Лляні
3.Вовняні
4.Шовкові
       
  4.Трикотаж 1.Поперечнов'язаний
2.Основов'язаний
       
  5.Ткано-в'язані матеріали 1.Ткані
2.В'язані
       
  б.Неткані матеріали 1.Голкопрошивні
2.Клейові
       
  7.Килими і килимові вироби 1.Ручні
2.Машинні
       
  8.Текстильна галантерея 1.Ткана
2.Плетена
       
  9.Кручені вироби 1.Сукані
2.Плетені
       

   У підручнику висвітлюються необхідні для товарознавців відомості про склад, будову і властивості текстильних волокон, пряжі, ниток, полотен, готових виробів. В окремих підрозділах наведено показники і кількісні характеристики широкого кола властивостей (геометричних, механічних, фізико-хімічних та ін.), які враховуються в сукупності або повинні бути врахованими для оцінки якості відповідних виробів. Показники і характеристики властивостей окремих текстильних матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів описані без віднесення їх до категорій обов'язкових і рекомендованих, як це передбачено деякими стандартами. Такий підхід дасть змогу студентам самостійно оцінити вплив тієї чи іншої властивості виробу на його якість, виходячи з основного призначення матеріалу.


   У ринкових умовах зростає роль товарознавства взагалі. Знаннями цієї науки повинні володіти усі спеціалісти, які формують товарні ринки і забезпечують їх успішне функціонування. Більше того. Товарознавчі знання вкрай необхідні рядовим споживачам товарів. У багатьох країнах світу в університетах товарознавство вивчають студенти різних спеціальностей як загальноосвітню науку. З розвитком цивілізації помітно зростає значення товарів у формуванні навколишнього середовища життя і діяльності людини.


   З урахуванням викладеного (з позицій системного аналізу) нами розглянуто питання формування асортименту текстильних товарів різних класів, його аналіз, визначено широке коло властивостей окремих виробів взагалі і споживних властивостей зокрема, висвітлено головні положення стандартизації текстильних матеріалів, оцінювання сортності і сертифікації готових виробів. Ці та інші питання викладено з позицій їх можливого використання в суміжних навчальних курсах, які читаються студентам з проблем ринку, конкурентоспроможності товарів, маркетингу тощо.


   Г.Ф.Пугачевський, Б.Д.Семак

ЗМІСТ


ВСТУП

3

ВІД АВТОРІВ

6

1. ТЕКСТИЛЬНІ ВОЛОКНА

10

1.1. Загальні відомості про текстильні волокна

10

1.2. Класифікація волокон

11

1.3. Склад і будова волокон

14

1.4. Властивості волокон

17

1.5. Асортимент волокон і галузі їх застосування

27

1.6. Розпізнавання природи текстильних волокон

 

105

2. ТЕКСТИЛЬНІ ПРЯЖА І НИТКИ

107

2.1. Способи отримання пряжі і ниток

107

2.2. Склад і будова пряжі і ниток

121

2.3. Класифікація пряжі і ниток

121

2.4. Властивості пряжі і ниток

123

2.5. Асортимент пряжі і ниток і галузі їх застосування

 

126

3. СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

136

3.1. Ткацьке виробництво

136

3.2. Трикотажне виробництво

154

3.3. Ткано-в'язальне виробництво

172

3.4. Отримання нетканих текстильних матеріалів

174

3.5. Килимове виробництво

177

3.6. Отримання текстильних галантерейних виробів

188

3.7. Кручені текстильні вироби

198

4. СПОСОБИ ОБРОБКИ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

201

5. СКЛАД, БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ ТОВАРІВ

238

5.1. Волокнистий склад виробів

238

5.2. Будова виробів

239

5.3. Властивості готових виробів

248

6. АСОРТИМЕНТ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

277

6.1. Загальні поняття про асортимент текстильних матеріалів

277

6.2. Системи класифікації текстильних матеріалів

281

6.3. Вимоги до текстильних матеріалів різного призначення

287

6.4. Аналіз структури асортименту текстильних матеріалів

303

6.5. Напрями вдосконалення властивостей та асортименту текстильних матеріалів

307

6.6. Бавовняні тканини та тканопоштучні вироби

314

6.7. Лляні тканини та тканопоштучні вироби

341

6.8. Шовкові тканини та тканопоштучні вироби

355

6.9. Вовняні тканини та тканопоштучні вироби

378

6.10. Трикотажні полотна

406

6.11. Неткані полотна

424

7. ЯКІСТЬ ТЕКСТИЛЬНИХ ПОЛОТЕН

437

7.1. Стандартизація текстильних полотен

437

7.2. Оцінка якості текстильних полотен

449

7.3. Сертифікація якості текстильних полотен

461

7.4. Особливості оцінки сортності тканих, трикотажних, нетканих і текстильно-галантерейних полотен

468

7.5. Збереження якості текстильних полотен

499

8. АСОРТИМЕНТ І ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ПОЛОТЕН І ВИРОБІВ

510

8.1. Мереживо і мереживні вироби

510

8.2. Гардинно-тюлеві полотна й вироби

514

8.3. Нитки

519

8.4. Стрічки

525

8.5. Тасьма і шнури

531

Додаток

537

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

590


Навчальне видання


Пугачевський Григорій Федорович
Семак Богдан ДмитровичТоварознавство непродовольчих товарів


Текстильне товарознавство


Частина І


Редактори: Л.Л. Ващенко В.М. Книш Л. К. Ярошевська Коректори: СІ. Кримець Оператор Н.Л. ВерховинНавчально-методичний центр Укоопспілки "Укоопосвіта"

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11

Ідентифікаційний код 22934370


Підп. до друку 16.09.99 р. Формат 60 х 90 1\16

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний

Умови, друк. арк. 37,25. Наклад 2000 прим. Зам. № 1882.


Надруковано ПВКП "Укртиппроект"

252057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 12